วัตถุประสงค์/ปรัชญา/ปณิธาน


วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ความชำนาญในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายโอนความรู้ให้สังคม เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบเนื่อง บริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ในด้านบุคลากรและด้านปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ปรัชญา
ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต (Wisdom Enriches Life) มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับ “ปัญญา ความรู้ และความเอื้ออาทร ที่มีต่อกันระหว่างมวลมนุษยชาติ

ปณิธาณ
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะที่จําเป็นในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อการเป็นประชากรโลก (Global Citizen) ที่มีคุณภาพ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผล (Outcome – Based Learning) เป็นสําคัญให้การอบรมและฝึกฝนที่เน้นวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”

อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ : (3 Skills) 1. ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skills) 2. ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skills) 3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skills)

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เรียนกับมืออาชีพ และบัณฑิตจิตอาสา

เพลงประจำมหาวิทยาลัย
คำร้อง ทำนอง อ.สุพจ สุข (5 มิถุนายน 2555)
ฟ้าสดใส โลกสวยงาม ฝันยังทอประกายฉายส่อง ด้วยพลังเปี่ยมหวังเรืองรอง เราถักทอสัมพันธ์ร่วมใจ แม้เขตฟ้า จะสูงชัน เราผู้กล้าฝ่าฟันไม่หวั่นไหว ที่เหนือฟ้าเราคือฟ้า มีสัญญายิ่งใหญ่ คือร้อยดวงใจแล้วไปด้วยกัน ด้วยศรัทธา สร้างปัญญาก้าวไกล มหาวิทยาลัยเนชั่น กายต่างกายแต่ดวงใจเดียวกัน รักในการสร้างสรรค์สุดใจ ฟ้ากว้างไกลสุดสายตา โอบล้อมให้เราชาวฟ้ามั่นใจ ก้าวสู่ฝัน สู่คืนวัน ชีวิตอันสดใส มหาวิทยาลัยเนชั่น